Referat fra Generalforsamling 18. marts 2013

Sted: Torvehallerne, Vejle – 18. marts, 2013

Dagsorden udsendt rettidigt forud for møde:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af formandens beretning, herunder godkendelse af nye medlemmer.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingenter.

5. Oplæg og diskussion omkring forslag om fremtidigt 2-dages forårsmøde

6. Oplæg og diskussion omkring forslag om ny struktur af basiskursus samt orientering omkring øvrige kurser

7. Orientering omkring EU-direktiv

8. Valg af 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af to revisorer.

10. Eventuelt.

——–

Der var 45 tilstedeværende til generalforsamlingen.

Ad pkt. 1: Som dirigent valgtes Søren Haack, Århus Universitetshospital.

Ad pkt. 2: Formanden for selskabet, overlæge Anders Christensen, gennemgik kort beretning om selskabets og bestyrelsens arbejde i det forløbne år fra sidste generalforsamling 20/3-2012 til 17/3-2013. Denne var på forhånd udsendt til medlemmerne per mail, og findes på selskabets hjemmeside. Elleve nye medlemmer blev godkendt tillige med beretningen.

En kommentar blev knyttet til denne af afgående bestyrelsesmedlem Torben Fründ: Grundet lokale omstændigheder har de planlagte kurser ikke kunnet gennemføres. Hvorvidt ortopædikurset kan afholdes som annonceret søges afklaret snarest. Der stiles mod at holde angiografikurset i Odense, primo 2014. Basiskursus tænkes afholdt i efteråret jf. nedentstående.

Ad pkt. 3: Fysiker David Alberg Peters overtog per 1. januar 2012 kassererposten, og fremlagde nu regnskabet for 2012, som revisorerne havde godkendt. Årets nettoindtægt var opgjort til kroner 20.476,5, og formuen per 31.12.2012 til kroner 183.141,39. Der blev kort redegjort for kommentarer i regnskabet angående marginal ændring af regnskabsåret, tilbagebetaling af modtaget dobbelt arrangementstøtte fra LVS, og forsinket honorarbetaling i forbindelse med et foredrag. DSMMR regnskab 2012

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden yderligere kommentarer.

Ad pkt. 4:  Da flere nye kurser og ændret forårsmøde overvejes, er det kommende års indtjening forbundet med nogen usikkerhed, men selskabets økonomi er fornuftig, og kan bære et eventuelt tab. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på kr 125,- pr. år og for firmamedlemmer kr 1250,-  pr. år.  Dette blev vedtaget uden indvendinger. Hertil kommer kontingent for medlemskab af organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, der er lægelig paraplyorganisation, og som varetager admininistrative opgaver for DSMMR (medlemsregistrering og opkrævning). LVS-bidraget beløber sig pt. til kr 75,- for ikke-læger og kr 175,- for læger.

Ad pkt. 5:  Jf. formandens beretning overvejes en mulig ny model for DSMMR Forårsmøde, to halve dage  med overnatning. Tilkendegivelser via uformel afstemning på hjemmesiden viste positiv holdning, og denne blev bekræftet ved mødet. Bestyrelsen overvejer modellen nærmere.

Ad pkt. 6: Jf. formandens beretning overvejes indførsel af valgfrihed i forbindelse med selskabets basiskursus ved at tillade separat tilmelding til mindst to delvist uafhængige dele: To dages undervisning i grundlæggende MR metodeforståelse efterfølges umiddelbart af eksempelvis tre dage med hhv. neurologisk, ortopædisk og abdominal MR (bred målgruppe for begge). Nogle føler måske ikke at de får tilstrækkeligt udbytte af alle dele, eller at et fuldt forløb er for langt. Der blev fra flere sider udtrykt bekymring over om adskillelse vil føre til at MR metodeforståelsen fravælges. Påpasselighed ved annoncering, fokus på målgruppen, samt fokus på at nystartere ikke blindt fravælger eksempelvis MR-teknik kan måske afhjælpe det potentielle problem. Holdninger var delte, men ved tilkendegivelse var der overvægt af personer der bakkede op om at modellen afprøves. Bestyrelsen overvejer videre, og stiler mod at afholde basiskursus i efteråret 2013, formentlig på Bispebjerg hospital.

Ad. pkt. 7: Selskabets afgående sekretær, Lars Hanson, redegjorde for udviklingen i forbindelse med revision af det vedtagne EU arbejdsmiljødirektiv der regulerer arbejde i elektromagnetiske felter. Direktivet udgjorde utilsigtet væsentlige hindringer for MR-skanning, og implementeringen blev derfor udsat jf. materiale på hjemmesiden. Der har været en nylig positiv udvikling idet en afstemning i Europaparlamentets Komité for Beskæftigelse og Sociale Anliggender med overvældende flertal i december 2012 stemte for et revideret direktiv med delvis undtagelse for arbejde nær MR-skannere (kompromisforslag oprindeligt fremsat af det danske EU formandsskab). Den socialistiske blok har dog truet med at undlade at stemme ved næste afstemningsrunde. Nu følger diskussioner mellem parlamentet og ministerrådet før forventet vedtagelse. Direktivet forventes at overgå til national fase i november 2013. Bestyrelsen har aktivt fulgt situationen.

Ad pkt. 8: Bestyrelsesmedlemmer Torben Fründ og Lars Hanson forlod bestyrelsen efter de maksimale to perioder. Radiograf Dora Zeidler og professor Hartwig Siebner fra henholdsvis Århus  og Hvidovre stillede velvilligt op og blev valgt med stort bifald.

Ad pkt. 9: Selskabets nuværende revisorer, fysiker Brian Hansen, Aarhus Universitet,  og fysiker Rasmus Hvass Hansen, Herlev Hospital, blev genvalgt med tak for den allerede ydede indsats.

Ad pkt. 10: De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for indsatsen og fik en erkendtlighed.

/Referat ved afgående sekretær Lars G. Hanson

Formandens beretning om selskabets og bestyrelsens arbejde i perioden 20/3-2012 til 17/3-2013

Fremlagt af formand Anders Christensen ved den ordinære generalforsamling 18. marts, 2013

Jeg har den fornøjelse at holde min første beretning som formand for selskabet – det kunne med rette siges at være kun den halve fortælling da jeg tiltrådte sidste sommer men jeg vil alligevel prøve at sammenfatte årets gang.

Først en kort præsentation af mig selv: Jeg har været indenfor diagnostisk radiologi i snart 15 år og er ansat som halvtids Neuroradiolog på Bispebjerg sygehus med primær fokus på det akutte cerebrovaskulære. I den anden halvdel af min arbejdstid er jeg forskningsansvarlig på Radiologisk afdeling Bispebjerg/Frederiksberg.

Min motivation for at søge formandskabet for DSMMR var primært at jeg mente at kunne bidrage til det tværfaglige samarbejde i og udenfor selskabet samt arbejde på øget fokus på anvendelsen af MR i samarbejde med de øvrige radiologiske modaliteter og klinik. Vi oplever en udvikling både med henblik på de opgaver vi som faggrupper står overfor og opgavefordelingen ligger ikke som tidligere i faste rammer. Der er desuden behov for at man ikke længere fokuserer på en modalitetsopdeling men derimod på et modalitetssamarbejde. Vi kan derfor ikke stå i et hjørne og sige: ”Vi laver MR”, men skal derimod i høj grad til at diskutere hvornår, hvorfor og hvordan vi laver MR og dette skal ske i tæt samarbejde med vores kliniske samarbejdspartnere. Således er diagnostisk radiologi – både for radiografer , radiologer og fysikere – det muliges kunst, hvor kombinationen af korrekt anvendte modaliteter bibringer det kliniske forløb en vigtig faktor.

Årets gang i MR-selskabet har været præget af denne og andre problemstillinger.

Selskabet

Selskabet har en sund økonomi med en fornuftig kapital og et regnskab som tillader eventuelle tab på afholdte kurser. Der har kun været få restancer omkring kontingent.

Pr. 6.2.13 var der registreret 233 medlemmer i DSMMR. Samme tal pr. 6.2.12 var 263 medlemmer, så en tilbagegang med 30 medlemmer over et år.

Medlemsansøgninger siden sidste generalforsamling udgør i alt 11 stk: Mine Benedicte Lange (læge), Flemming Therkildsen (undervisende radiograf), Mette Fiedel (radiograf), Anders Jørgensen (radiograf), Rasmus Bouert (forskningsradiograf), Christoffer Laustsen(fysiker), Fariba Fattahi (radiograf) Janus Damm Nybing (forskningsradiograf) Tina Uhd Nielsen (forskningsradiograf), Andrea Boldea, Anders Bovin(radiograf).

Samarbejde i LVS

Her har vi været kommenteret på flere spørgsmål hvor de vigtigste har omfatter:

  • Den næste uddannelsesplan for kommende speciallæger i diagnostiks radiologi – herunder omkring prioritering omkring hvad skal indgå og hvordan de enkelte elementer bør vægtes i forhold til hinanden selvfølgelig set med udgangspunkt i MR-modaliteten. Den endelige udgave af uddannelsesplanen forventes klar i løbet af 2013.
  • Beslutningen om at ville slette digitalt billedmateriale allerede efter 5 år hvilket giver problemer med sammenligningsundersøgelser, forskningsmateriale m.v. Beslutningen er foreløbigt ikke planlagt gennemført og et minimumskrav på 10 år omkring opbevaring af digitalt materiale før sletning er blevet diskuteret, men ikke endeligt afklaret.

Der har desuden været deltagelse i generalforsamling i LVS hvor to nye selskaber blev optaget og der blev meldt tilbage fra arbejdsgrupper under og i samarbejde med sundhedsstyrelsen. Der var ikke her nogen nyheder af direkte relevans til MR-selskabet.

Det Europæiske samarbejde

Der er nyt omkring et planlagt EU-direktiv der vedrører begrænsning af arbejdsbetinget ophold i magnetfelter herunder betjening af MR-scannere – et direktiv som nu ser ud til at blive gennemført med undtagelser som tager højde for både forskning, og almindelig daglig omgang og betjening af MR-scannere i sundhedssektoren. Mere om dette under et senere punkt.

Der har desuden fra selskabets side været deltagelse i møde i det Europæiske MR-selskab i Lissabon inklusive danskeraften og partnermøde.

Kurser

Ortopædi- samt angiografikurser er efter ønske fra arrangerende afdelinger blevet udsat til efteråret. De vil blive annonceret når datoer foreligger. Basiskurset forventes afholdt efter en pause på et par år i en lettere ændret udgave som prøver at tage højde for tidligere fremsatte ønsker i debatten og på generalforsamlinger omkring struktur. Denne struktur diskuteres på generalforsamlingen og består af 2 moduler som kan vælges hver for sig eller sammen:

  • et teknikmodul på 2 undervisningsdage som dækker basis i MR-forståelse med fysikere som undervisere. Målgruppe er alle med behov for at forstå centrale MR-begreber og sekvensparametre.
  • et klinisk orienteret modul på 3 undervisningsdage som dækker basis indenfor neurologisk, ortopædisk og abdominal MR med en dag tilegnet hvert underemne. Undervisere indenfor alle 3 emner vil omfatte radiolog, radiograf og rekvirerende kliniker med henblik på gennemgang af både tolkning af undersøgelse, protokolopbygning samt kliniske indikationer.

Der vil blive udarbejdet detaljeret plan for opbygning af basiskursus efter diskussion på generalforsamlingen og kursus vil blive afholdt i efteråret. Mere om dette under et senere punkt.

Forårsmøde

Der har været diskuteret omkring fremtidig struktur af forårsmødet i bestyrelsen udfra at når man samler medlemmerne fra hele landet kan et program der er begrænset til ca 6-7 timer virke for kort. Der kan således være fordele ved et arrangement, som strækker sig over 2 dage – eksempelvis fra fredag eftermiddag og til lørdag eftermiddag inklusive muligheden for sessioner med flere indlæg og forskelligt fokus samt socialt samvær om aftenen m.v. Her vil bestyrelsen bede om generalforsamlingens holdning til at afprøve et sådant arrangement ved afholdelse af forårsmødet 2014. Prisen ville forventeligt kunne holdes omkring de 2000 kr for medlemmer inklusive forplejning og overnatning men uden transport. Mere om dette under et senere punkt

Bestyrelsen

To rutinerede medlemmer vil forlade bestyrelsen efter 5 år – der er ikke mulighed for genvalg. Det drejer sig om Torben Fründ og Lars Hanson som har gjort et stort stykke arbejde for selskabet. Lars har velvilligt lovet fremover at bistå teknisk support på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har således brug for 2 nye medlemmer som vil tage tråden op og deltage i det fremtidige arbejde i selskabet. Mere om dette under punktet omkring valg af nye medlemmer. Lad mig afslutte med at sige tak for det gamle års samarbejde i bestyrelsen og jeg ser frem til fortsat godt samarbejde i det kommende år.