Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans
Kursuscenter Byggecentrum, Middelfart 21. marts, 2012
Tilstedeværende medlemmer: 18

Dagsorden udsendt forud for møde:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Forelæggelse af formandens beretning, herunder godkendelse af nye medlemmer.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter.
  5. Valg af to revisorer.
  6. Fremtidig kursusaktivitet.
  7. EU arbejdsmiljødirektiv og DSMMRs medlemsskab af Alliancen for MRI.
  8. Fremtidige forårsmøder: Er placering og tidspunkt passende?
  9. Valg af ny formand.
  10. Eventuelt

Der var 18 tilstedeværende til generalforsamlingen.

Ad pkt. 1: Som dirigent valgtes Søren Haack, Århus Universitetshospital. Selskabets sekretær Lars G. Hanson valgtes til referent. Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygig.

Ad pkt. 2: Formanden for Selskabet, overlæge Per Åkeson aflagde beretning om selskabets og bestyrelsens arbejde i det forløbne år fra sidste generalforsamling 25/3-2011 til 21/3-2012. Navne på de nye medlemmer blev læst op, og alle godkendt.

Ad pkt. 3: Selskabets kasserer var indtil 1. januar 2012 fysiker Torben Fründ, Ålborg, hvorefter bestyrelsen omkonstituerede sig med fysiker David Alberg Peters, Skejby, som ny kasserer afht. kontinuitet. I fravær af sidstnævnte fremlagde Torben Fründ regnskabet for 2011, som revisorerne havde godkendt. Årets nettoindtægt var opgjort til kroner 6.499,86 og formuen per 31.12.2011 til kroner 162.664,94. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen, og Torben takkedes for stor og god indsats som kasserer.DSMMR regnskab 2011

Det blev diskuteret hvorvidt det er nødvendigt at selskabets anseelige formue står på en rentefri konto. Torben Fründ fortalte at dette var den klare anbefaling fra banken, og at renteindtægten ellers skulle selvangives. Et andet medlem med bestyrelseserfaring bekræftede at renteindtægter anføres på kontohaverens selvangivelse, men mente ikke at de derved var skattepligtige. Vedkommende havde praktisk erfaring med fremgangsmåden, hvis gennemførlighed vil blive overvejet.

Ad pkt. 4: Aktivitetsniveauet planlægges videreført som hidtil, men pga. ændret kursusstruktur jf. tidligere generalforsamling er den foretagne fremskrivning af nuværende balance noget usikker. Selskabets økonomi er dog god med en kassebeholdning svarende til ca. 2 års omsætning, hvilket ikke bør overstiges væsentligt. På den baggrund er et vist underskud acceptabelt, og bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på kr 125,- pr. år og for firmamedlemmer kr 1250,- pr. år. Dette blev vedtaget uden indvendinger. Hertil kommer kontingent for medlemskab af organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, der er lægelig paraplyorganisation, og som varetager admininistrative opgaver for DSMMR (medlemsregistrering og opkrævning) og som støtter DSMMRs foredragsaktiviteter økonomisk. LVS-bidraget beløber sig pt. til kr 75,- for ikke-læger og kr 175,- for læger.

Ad pkt. 5: Selskabets nuværende revisorer, fysiker Brian Hansen, Aarhus Universitet, og fysiker Rasmus Hvass Hansen, Herlev Hospital, blev genvalgt med tak for den allerede ydede indsats.

Ad pkt. 6: Jf. tidligere generalforsamlings diskussion af kursusform tænkes mere specialiserede kurser afholdt. Det overvejede sikkerhedskursus er udskudt for at undgå konkurrence med ISMRMs Safety Workshop i Lund, September 2012. I stedet planlægges et ortopædikursus i Aalborg 20.-21. november med overlæge Henrik E. Gregersen og overlæge Gerd Willander som arrangører (redaktionel tilføjelse: Siden generalforsamlingen er ortopædikurset udskudt, formentlig til uge 9, 2013). Ligeledes planlægges et angiografikursus i Viborg, uge 3, 2013 med Lise Gammelgaard som arrangør. Annonceringer følger. Flere potentielle værtsinstitutioner opfordredes til at melde sig. Mere information er på selskabets hjemmeside.

Ad. pkt. 7: Selskabets sekretær, Lars Hanson, redegjorde for seneste udvikling i forbindelse med det vedtagne EU arbejdsmiljødirektiv, som utilsigtet udgjorde væsentlige hindringer for MR-skanning, og hvis implementering derfor blev udsat jf. materiale på hjemmesiden. Med EU kommisionens forslag om at undtage MR i forbindelse med revision af direktivet, var der håb om en acceptabel løsning for patienter og ansatte, men flere lande viste sig at være imod sådanne undtagelser af principielle årsager. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at tilslutte sig Alliancen for MRI, som er en international sammenslutning af organisationer der arbejder for at MR ikke unødigt skal blive ramt af arbejdsmiljødirektivet (tæller velkendte selskaber som ISMRM, ESMRMB, DRS og ESR). DSMMR er kontaktet fra flere sider idet Danmarks EU formandskab potentielt kunne bringe fastlåst situation videre. Vi har været i løbende god dialog med Arbejdstilsynet om sagen, men besluttede sammen med Dansk Radiologisk Selskab og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), desuden at forfatte et brev til Sundhedsministeren og Beskæftigelsesministeren for at sikre at der også er politisk opmærksomhed på de problemer, som et utilstrækkeligt revideret direktiv kan afstedkomme. Dette blev addresseret fra LVS, der som paraplyorganisation taler med størst vægt. På vegne af begge ministre blev fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen modtaget et positivt svar, som forsikrede, at der var opmærksomhed på problemerne, også i forbindelse med formandsskabet, men der var ikke konkrete tilsagn om hvordan problemet søgedes løst. Indholdet af skrivelserne – og diskussion af disse – varsledes at foregå ved det resterende forårsmøde i forbindelse med den årlige sikkerhedsupdate.

Ad pkt. 8: For år tilbage besluttede generalforsamlingen at forårsmøderne forsøgsvis placeredes fast nær ”trekantsområdet” som det er relativt hurtigt at komme til fra alle dele af landet. Der lod fortsat til at være generel tilfredshed med ordningen, og med Byggecentrum i Middelfart, som har været anvendt de sidste gange. Dog overvejes til stadighed om bedre alternativer findes, og afholdelse på hospitaler blev foreslået. Der lagdes også op til en generel diskussion af form og indhold af forårsmøderne mhp. evt. at øge deltagerantallet (37), der var noget lavere end sidste år (ca. 15 færre), selvom det var bestyrelsens opfattelse at deltagerne generelt havde været tilfredse. Det blev fra salen korrekt påpeget, at sidste års jubilæumsmøde havde været ekstraordinært godt besøgt, og at variation måtte forventes. Bestyrelsen havde ved det aktuelle møde været noget senere ude med det specifikke program end vanligt, hvilket kunne spille en rolle. Det er desuden altid en udfordring at sammensætte et program, der tiltaler alle selskabets primære målgrupper (radiografer, læger og fysikere), og faren for at emner blev for smalle blev nævnt. Fra bestyrelsens side søges dette undgået ved ikke at fokusere forårsmøderne voldsomt. Det tilstræbes at alle i løbet af dagen vil opleve indlæg af umiddelbar interesse, mens andre foredrag måske mere udvider horisonten, hvilket ikke nødvendigvis er skidt.

Konkret blev foreslået at generelle emner som håndtering af patientforløb kunne tages op. Det blev også foreslået at specifikke afdelinger eller centre kunne præsentere aktiviteter, arrangere møder på skift, eller tildeles ansvaret for en del af programmet. Bestyrelsen overvejer forslagene.

Ad pkt. 9: Selskabets formand, Per Åkeson, påbegynder job i Sverige, og valgte derfor ikke at genopstille. Hans betydelige arbejde for selskabet gav anledning til bifald og en lille erkendtlighed som Torben Fründ overdrog. Bestyrelsen havde på forhånd forhørt sig flere steder i landet for at sikre sig at mindst én kandidat ville stille op. Det var imidlertid ikke lykkedes at finde en sådan, og da der ikke umiddelbart var andre kandidater vil selskabet være uden formand indtil en sådan er fundet. I den situation tegnes selskabet jf. vedtægterne af sekretæren i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når en eller flere kandidater melder sig. Ikke blot er selskabet uden formand, der er nu heller ingen læger i bestyrelsen, hvilket også er uholdbart. Alle med potentiel interesse i bestyrelsesarbejdet opfordredes til at henvende sig, uanset om de er læger og uanset om de har interesse i formandskab.

Ad pkt. 10: Intet blev bragt op under punktet Eventuelt.

Formandens beretning om selskabets og bestyrelsens arbejde i perioden 12/4-2011 – 20/3-2012

Fremlagt af formand Per Åkeson ved den ordinære generalforsamling 21. april, 2012

Det har været en skøn vinter!!

Bestyrelsen har prøvet at minimere rejseudgifter (og rejsetid for bestyrelsen) og har brugt hyppige Skype-møder over internet for bestyrelsearbejdet. Dette har fungeret fint og har også givet hurtigere beslutningsgange.

Der er ikke holdt basiskursus eller avanceret kursus i løbet af det forløbne år. Der er efter diskussion på sidste generalforsamling planlagt to specialiserede kurser november 2012 og januar 2013. Kursusudbud diskuteres som separat punkt på dagsorden, og det bliver spændede at se interessen for de to kurser, som omhandler ortopædisk MR og MRA.

Forud for sidste generelforsamling blev der rejst spørgsmål fra revisor angående praksis med at udbetale et fast overhead til kursusarrangører til afholdelse af alle udgifter, der normalt ikke kan fås bilag for. Dette gælder eksempelvis papir, der oftest er indkøbt til generel brug. Spørgsmålet var, om det er tilstrækkeligt at selskabet har bilag for overhead, og ikke for de enkelte udgifter som overhead dækker. Vedrørende dette spørgsmål er Price, Waterhouse & Coopers blevet kontaktet af vores kasserer. Formelt svar vurderedes at koste kr. 10-15000. Uformelt svar fra øjensynlig kyndig person i firmaet indikerede at der ikke er problem, blot der er bilag, og der ikke er tale om honorar. Da begge er opfyldt, og da udgiften til juridisk bistand er uforholdsmæssig stor, henlægges sagen. I selskabets retningslinjer på nettet indskærpes det, at der skal sendes opkrævning til selskabet for overhead og andre økonomiske mellemværender, således at der altid foreligger bilag i DSMMRs regnskaber (som hidtil). Det præciseres endvidere at regnskabspligten for kurser overfor myndigheder påhviler den arrangerende institution. Selskabets regnskabspligt begrænser sig til afregning med den arrangerende institution.

Som led i at sikre kontinuiteten, da Torben Fründ ikke kan genvælges 2013, konstitueredes David Alberg Peters som kasserer efter Torben Fründ per 1/1-2012. Torben og David får således et år sammen i bestyrelsen med David som kasserer.

Formuen er per dags dato ca. 150.000 DKK. Dette vil blive drøftet mere under punktet budget.

Bestyrelsens forslag er derfor at kontingentet beholdes uændret på kroner 125 næste år (2011-12) og at det revurderes til næste årsmøde.

Bestyrelsen overvejede et skandinavisk sikkerhedskursus i 2011-12, men da der organiseres et sikkerhedskursus i Sverige sammen med ISMRM, har bestyrelsen besluttet at afstå fra at organisere et konkurrerende kursus. Bred deltagelse i Lund-kurset i september anbefales, så viden om sikkerhed øges.

Hjemmesiden har fungeret godt teknisk i året men er relativt lidt brugt. Det er vigtig at I medlemmer melder tilbage hvordan I vil have jeres hjemmeside. Alle forslag er velkomne.

I øvrigt er DSMMR gået med i ”Alliance for MRI”, som er den europæiske interesseorganisation med fokus på MR sikkerhed og lovgivning angående denne. Sammen med Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er der udarbejdet en skrivelse til regeringen for at påpege vores betænkeligheder angående det kommende europæiske regulativ for arbejde i elektromagnetiske felter. Dette er et separat punkt på dagsorden.

Vores revisorer Rasmus Hvass Hansen og Brian Hansen har godkendt regnskabet for 2011. Vi takker disse for godt arbejde.

Sidst vil jeg takke den resterende bestyrelse for et godt samarbejde under mine år som formand då jeg nu vil trække mig tilbage for at fortsat arbejde i den gamle danske region Skåne.