Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans
Kursuscenter Byggecentrum, Middelfart 24. marts, 2010

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af formandens beretning, herunder godkendelse af nye medlemmer
 3. Meddelelser fra eventuelle udvalg
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastlæggelse af kontingenter
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af to revisorer
 8. Eventuelt

Ad pkt. 1: Som dirigent valgtes Søren Haack, Århus Universitetshospital. Selskabets sekretær Lars G. Hanson valgtes til referent.

Ad pkt. 2: Formanden for Selskabet, overlæge Per Åkeson aflagde beretning om selskabets og bestyrelsens arbejde i det forløbne år fra sidste generalforsamling 18/3-2009 til 24/3-2010.

Ad pkt. 3: Der er ikke nedsat udvalg pt.

Ad pkt. 4: Selskabets kasserer fysiker Ernst-Torben Fründ, Ålborg, fremlagde regnskabet for 2009, som revisorerne havde godkendt, dog med en påtegning om at en fejludbetaling på kroner 261, som modregnes i 2010. Årets nettoindtægt var opgjort til kroner 15.428,40 og formuen per 31.12.09 til kroner 199.194,37. Der var ikke søgt sponsorstøtte grundet god økonomi og øget bevågenhed på området. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5: Kontingentet anbefaledes fra bestyrelsens side fastholdt på kr 125,- pr. år og for firmamedlemmer kr 1250,- kr pr. år. Dette blev vedtaget uden indvendinger. Hertil kommer medlemskab af Dansk Medicinsk Selskab, der er lægelig paraplyorganisation, og som varetager admininistrative opgaver for DSMMR (medlemsregistrering og opkrævning). DMS-bidraget beløber sig pt. til kr 50,- for ikke-læger og 150,- for læger.

Ad pkt. 6: Efter 2 år i bestyrelsen var Ernst-Torben Fründ, Ålborg, or Lars G. Hanson, Hvidovre og DTU, på valg. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

Ad pkt. 7: Selskabets nuværende revisorer, overlæge Jørgen Vallø og overlæge Peter Andersen, Odense, blev genvalgt.

Ad pkt. 8:

 • Helle Juhl Simonsen fra Glostrup Hospital gjorde opmærksom på det forestående MR Basiskursus i maj-juni, 2010, som afholdes i Philips lokaler i København. Flyers til ophængning på afdelingerne var medbragt, og kan endvidere printes fra hjemmeside.
 • Formanden efterspurgte en værtsinstitution for det avancerede MR-kursus, som næste gang skal afholdes i 2011, gerne på Fyn eller Jylland (sidst afholdt januar 2009 i København). Repræsentanter fra Århus lovede at undersøge muligheden, hvilket der var stor opbakning til (lokal koordinator skal udpeges; der stilles materiale fra tidligere kursus til rådighed for arrangørerne).
 • Ernst-Torben Fründ uddybede formandens beretning angående det bekostelige i at tilbyde elektronisk fakturering og registrere selskabet i CVR-registret (gebyrer og øget krav til revision). Ingen af delene er nødvendige, og bestyrelsen forfølger ikke sagen yderligere.
 • Der blev efterlyst emner til næste forårsmøde. Initiativet med at hyre en ikke-skandinavisk taler faldt i god jord. Hjerte MR blev foreslået, men modtagelsen var blandet, da det er en niche. Arteriel spin labelling/perfusion blev foreslået. Emnet har været på programmet i nyere tid, men der er fortsat udvikling og øget tilgængelighed. Nye kontraststoffer er spændende felt i udvikling, men mange stoffer er fjernt fra klinisk anvendelighed. Klinisk DTI blev foreslået. Bestyrelsen overvejer et program på baggrund af disse og eventuelle andre forslag.

Referat ved Lars G. Hanson, sekretær i DSMMR, marts 2010.

Formandens beretning om selskabets og bestyrelsens arbejde i perioden 18/3-2009 til 24/3-2010
Fremlagt af formand Per Åkeson ved den ordinære generalforsamling 24. marts, 2010

Selskabet tæller 230 medlemmer og er tilknyttet det europæiske MR-selskab (ESMRMB) og Dansk Medicinsk Selskab (DMS).

Følgende personer har ansøgt om medlemskab i DSMMR: Hanne Pernille Bro Skejø, Anette Kryger, Hartwig Roman Siebner, Anna Tietze. Der er ikke forud for generalforsamlingen gjort indsigelser mod disse, som således kan godkendes som medlemmer. Vi noterer os med dyb beklagelse at Finn Tågehøj Jensen, en institution indenfor dansk MR, for nylig døde efter længere tids sygdom.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

 • Formand: Per Åkeson, overlæge, Hvidovre Hospital
 • Kasserer: Ernst-Torben Fründ, fysiker, Aalborg Sygehus
 • Sekretær: Lars G. Hanson, fysiker og lektor, Hvidovre Hospital og DTU
 • Medlemsskab: Helle Juhl Simonsen, forskningsbioanalytiker, Glostrup Hospital
 • Medlem uden portefølje: Lise Gammelgaard, overlæge, Regionshospitalet Viborg

Revisorer: Overlæge Jørgen Vallø og overlæge Peter Andersen.

Bestyrelsesmøder
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling (i Viborg, Hvidovre, Glostrup og Århus). Bestyrelsen har arbejdet med planlægning af MR-kursus og forårsmødet i Middelfart 24.03.09, nyhedsbreve, hjemmesiden, forespørgsler/besvarelser, vedtægtsændringer m.m.

Nyhedsbreve
Fire nyhedsbreve er udsendt til medlemmerne (april, juli 2009 og januar 2010(2)).

Generalforsamling og forårsmøde 2009 
Generalforsamlingen og forårsmødet blev afholdt i Ebeltoft 18. marts 2009 medforedrag om bl.a. MR-sikkerhed. Eftersom generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig mhp. En vedtægtsændring, fordi under halvdelen af selskabets medlemmer var til stede, blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling på Regionshospitalet I Viborg 12. maj 2009, hvor eneste punkt var afstemning om vedtægtsændring diskuteret på den ordinære generalforsamling. Ændringen var anbefalet af selskabets bank og bestyrelse idet det ikke tidligere har været klart fra vedtægterne, hvordan der kunne disponeres over selskabets formue og hvem, der kunne gøre det. De foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside.

MR basiskursus 
MR-basiskurset afholdes 31. maj til 3. juni, 2010 i Philips lokaler i København (sidst afholdt i Ålborg). Professor Henrik B.W. Larsson og Forskningsbioanalytiker Helle Juhl Simonsen fra Glostrup Hospital arrangerer. Indhold og vejledning for tilmelding annonceres på hjemmesiden.

DSMMR’s hjemmeside 
En ny hjemmeside er blevet opsat i januar med ny teknik og layout. Hjemmesiden er blevet opdateret jævnligt, og der findes information om aktiviteter indenfor DSMMR samt relevante MR-links.

DMS repræsentantskabsmøde
Lise Gammelgaard deltog i Dansk Medicinsk Selskabs møde. Det mindes om mulighed at søge støtte for udenlandske forelæsere fra DMS.

DRS årsmøde 
28. Januar 2010 DSMMR stod for afholdelsen af en session på Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde. Professor Peter Rinck og professor Carsten Thomsen diskuterede fremtiden for MRI og radiologi fra forskellige perspektiver. Det blev en livlig diskussion og var påskønnet.

Arbejdsmiljø
Graviditet og MR
 På forårsmødet 2009 var personalegraviditet et diskussionsemne, idet der har været modstridende retningslinjer. Ifølge Arbejdstilsynets vejledning (som er mere restriktiv end anbefalinger i europæisk norm) kan gravide færdes i moderate felter i skannerrum, hvor der ikke skannes. Imidlertid har Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundheds hjemmeside, som er udarbejdet af repræsentanter fra de faglige organisationer, været fejlbehæftet, tvetydigt formuleret og i modstrid med Arbejdstilsynets regler. På DSMMRs opfordring er der bragt relativ overensstemmelse mellem retningslinjerne og der er ryddet op i de værste misforståelser.

Elektronisk fakturering og CVR 
Ved forårsmøde 2009 var der spørgsmål om elektronisk fakturering og om CVR. Elektronisk fakturering kræver modul til 20-25.000 kr i oprettelse og et par tusind kroner hvert år, og er ikke strengt nødvendig, da offentlige institutioner ikke må afvise ikke-elektroniske betalinger. Bestyrelsen mener derfor at elektronisk fakturering er unødvendig. CVR nummer er ikke nødvendig for transaktioner.

Forespørgsler/besvarelser

 • Dansk Medicinsk Selskab (DMS) har besvaret en forespørgsel om medlemsafgift. Gebyret for ikke-lægelige medlemmer i DSMMR er 50 kroner og kan betragtes som rent administrativt. Lægelige medlemmer betaler 150 kroner.
 • Henvendelse fra Elna-Marie Larsson og Linda Knutsson, Sverige, angående oprettelse af ISMRM Nordic Chapter; afspejler formentlig at der ikke er nationale MR-selskaber i andre nordiske lande. Det er ikke oplagt hvor stort behovet er, og evt. oprettelse menes ikke at koste DSMMR medlemmer i større omfang. Initiativet modtages positivt, og bestyrelsen har tilbydt på DSMMRs vegne initiativtagerne at udsende informationsmateriale til medlemmerne, og foreslår at eventuelle årsmøder holdes i samarbejde med DSMMR og i forlængelse af DSMMRs årsmøde, når disse måtte foregå i DK.
 • Formanden fik i kraft af DSMMR formandskab invitation til Dagens Medicins Kræftkonference i Odense i efteråret 2009. Det var et interessant arrangement men der var tendens til “grøftegravning “ mellem landets region hvilket ikke fandtes konstruktivt.

Foredrag til forårsmøde 2010
Til forårsmøde 2010 var programmet klart i november med Professor J. Valk fra Holland som skulle tale om hvide pletter i hjernen. Han valgte dog at trekke sig i februar 2010. Bestyrelsen fandt en anden meriteret udenlandsk kraft, Dr John Stevens fra London. Han blev syg i begyndelsen af marts og vi fik i stedet engagere en lokal kraft, Ellen Garde. For yderligere at komplicere det hele blev en anden forelæser, Erik Morre Pedersen, syg i går. Derfor er med meget kort varsel to nye forelæsere, Rasmus Hvass Hansen og Brian Hansen, trådt til. Selskabet er meget taknemmelige for den store velvillighed.