Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans
Kursuscenter Byggecentrum, Middelfart 12. april, 2011
Tilstedeværende medlemmer: 27

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Forelæggelse af formandens beretning, herunder godkendelse af nye medlemmer.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingenter.
  5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af to revisorer
  7. Diskussion af selskabets møde- og kursusaktiviteter jf. oplæg på hjemmeside, herunder valg af lokationer for kommende kurser.
  8. Eventuelt

Ad pkt. 1: Som dirigent valgtes Søren Haack, Århus Universitetshospital. Selskabets sekretær Lars G. Hanson valgtes til referent.

Ad pkt. 2: Formanden for Selskabet, overlæge Per Åkeson aflagde beretning om selskabets og bestyrelsens arbejde i det forløbne år fra sidste generalforsamling 24/3-2010 til 12/4-2011. Denne findes på selskabets hjemmeside. Nye medlemmer blev godkendt samlet uden opremsning.

Ad pkt. 3: Selskabets kasserer fysiker Ernst-Torben Fründ, Ålborg, fremlagde regnskabet for 2010, som revisorerne havde godkendt. Et nettotab for året var opgjort og ligeledes formuen per 31.12.10. Regnskabet offentliggøres på selskabets hjemmeside og bilag kan rekvireres. Tabet skyldes primært reducerede indtægter fra kursusaktiviteter ifht tidligere, og et decideret tab på basiskurset.Tidligere gav kurserne større overskud som delvis finansierede selskabets øvrige aktiviteter som forårsmøde. Årsresultatet skal formentlig ses i lyset af at der er stadigt flere udbydere af kurser. Desuden har DSMMR nu 2 gange udbudt det avancerede MR-kursus som i nogen grad konkurrerer med selskabets eget basiskursus, hvorfor tilslutningen til sidstnævnte er dalet trods gode anmeldelser. Resultatet er ikke alarmerende idet selskabets formue er pæn, og ikke konstant må vokse, som den har gjort i senere år. Dog kan formuen hurtigt forsvinde, hvis tendensen forsætter, så ændring af kursusstrukturen overvejes (se nedenfor). Bente Fiirgaard oplyste at det netop afholdte avancerede MR-kursus i Skejby gav et flot overskud på cirka 30kkr. Formanden oplyste at udgifter til bestyrelsesmøder var nedadgående idet Skype-konferencer på det seneste var taget i brug. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Revisorerne havde stillet spørgsmålstegn ved praksis vedr. betaling af et fast overhead til kursusarrangører for at dække uspecificerede udgifter. Proceduren er velbeskrevet på selskabets hjemmeside, og bestyrelsen mener at proceduren er fuldt lovligt idet regnskabspligten primært menes at påhvile kursusarrangørerne, ikke selskabet (selskabet har bilag for alle indtægter og udgifter, men for hvert kursus lyder et af dem altså på overhead udbetalt til kursusarrangører til dækning af uspecificerede kursusrelaterede udgifter som beskrevet i selskabets retningslinjer for kursusafholdelse). Bestyrelsen vil se på om procedure skal ændres i forbindelse med kursusomlægning, og ellers søges autoriseret revisorhjælp mhp. at få sagen endelig afklaret.

Ad pkt. 4: Kontingentet anbefaledes fra bestyrelsens side fastholdt på kr 125,- pr. år og for firmamedlemmer kr 1250,- kr pr. år. Selskabets formue er stadig stor, og der overvejes andre modeller for at øge indtægter (nævnt andetsteds i referatetet). Det foreslåede kontingent blev vedtaget uden indvendinger. Hertil kommer medlemskab af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), der er lægelig paraplyorganisation, og som varetager admininistrative opgaver for DSMMR (medlemsregistrering og opkrævning). LVS-bidraget beløber sig pt. til kr 50,- for ikke-læger og 150,- for læger.

Ad pkt. 5: Efter 2 perioder i bestyrelsen er Helle Juhl Simonsen, Glostrup, og Lise Gammelgård, Viborg, ikke længere valgbare til bestyrelsen. De takkedes varmt for deres store og langvarige indsats for selskabet, og kvitterede med varmt at anbefale bestyrelsesarbejdet. Radiograf Bente Sonne Møller fra Glostrup stillede op, og blev valgt med bifald. Den anden ledige bestyrelsespost kunne ikke besættes idet der ikke var kandidater. En ekstraordinær generalforsamling må indkaldes med henblik på at få posten besat. Potentielt interesserede opfordres stærkt til at henvende sig til bestyrelsen, som ellers aktivt forud for ekstraordinær generalforsamling må forsøge at finde kandidater. Af hensyn til balancen i bestyrelsen opfordredes specielt personer med en eller flere egenskaber tilfælles med kvindelige læger fra Midt- og Vestdanmark, men dette er på ingen måde et krav.

Ad pkt. 6: Overlæge Jørgen Vallø og overlæge Peter Andersen, Odense, stopper som selskabets revisorer efter mange års godt arbejde. De takkedes varmt for indsatsten. Fysikerne Brian Hansen, Århus, og Rasmus Hvass Hansen, Herlev, blev valgt som nye revisorer med bifald.

Ad pkt. 7: Kursusstrukturen genovervejes idet introduktionen af avanverede MR-kurser, hospitalernes økonomi, og det generelt øgede udbud af kurser øjensynlig sænker søgningen til basiskurserne. Det statistiske grundlag for vurderingen er dog meget begrænset. Der var opbakning til at bestyrelsen overvejer kortere, mere specialiserede kurser, som f.eks. “MR sikkerhed” og “MR af hænder og fødder”. Den nuværende kursuslængde (4 dage) blev nævnt som demotiverende. Mulighed for af- og påstigning blev foreslået, så et kursus f.eks. kunne starte med neuro, efterfulgt af MR-sikkerhed, efterfulgt af ortopædi, således at de fleste formentlig ville deltage ca. 2/3 af tiden (emner til diskussion, gerne via hjemmeside). Tekniske kurser med eksempelvis MR-forståelse, kvalitetsoptimering og hardware-gennemgang blev nævnt som værende i høj kurs blandt radiografer. Specifikt nævntes bestyrelsens overvejelser angående bredere sikkerhedsrelateret tiltag i nordisk regi med internationalt “trækplaster” som Frank Shellock. Stemning var positiv angående kortere arrangement. Shellocks tilgang, der kan være lovlig påvirket af amerikanske forhold, blev nævnt som potentielt problem, der formentlg kan undgås via emnevalg. Søren Holm, som er formand for Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF), nævnte at eksempelvis samarbejde om sikkerhedsarrangement forventedes at være af interesse i DSMF.

Værtsinstitutioner tilhørende emne-forslag for kurser blev efterspurgt. Der er væsentligt arbejde forbundet med at arrangere og afholde kurser, men man får meget igen. Blandt andet har værtsinstitutionen jf. retningslinjer på hjemmeside et antal fripladser, og kan således udgiftsneutralt løfte uddannelsesniveauet lokalt. Ingen meldte sig umiddelbart.

Ad pkt. 8: Det blev nævnt at skanning af Medtronics MR-kompatible pacemaker ikke er uproblematisk. Hospitalet i Lund har udarbejdet retningslinjer.

Formandens beretning om selskabets og bestyrelsens arbejde i perioden 24/3-2010 – 11/4-2011
Fremlagt af formand Per Åkeson ved den ordinære generalforsamling 12. april, 2011

Det har været en lang og kold vinter!!

Det kardiologiske selskab har udarbejdet et white paper om kardiologisk MR. DSMMR har været repræsenteret via formanden og har prøvet at holde det på jorden.

Der er holdt basiskursus organiseret af Helle Juhl Simonsen og Henrik Larsson fra Glostrup i maj 2010 og avanceret kursus organiseret af Bente Fiirgaard og Brian Stausbøl-Grøn i marts 2011 i Århus. Bestyrelsen takker arrangørerne for deres gode arbejde.

Vurdering af begge kurser viser gode resultater med fornøjede deltagere. Deltagerantallet er dog lavt sammenlignet med tidligere. Der kan derfor spørges til eventuelle årsager (hospitalers økonomi, øget udbud af kurser, f. eks). Det mindskede deltagerantal har givet et underskud af størrelsesordningen 40.000 DKK for 2010. Det er ikke et akut problem men kan ikke fortsætte. Formuen er per dags dato til ca. 160.000 DKK.

Kontingentet må derfor diskuteres men problemet er at den store del af indkomsterne hidtil er kommet fra kurser. En ændret kursusstruktur overvejes. Bestyrelsens forslag er derfor at kontingentet beholdes uændret i næste år (2011-12) og at den vurderes til næste årsmøde.

Kursusudbud må diskuteres. Enten kan man have flere kortere kurser på 1 eller 2 dage smallere fokuseret som f.eks. kardiologisk MR, ortopædiske tumorer etc. Vi kan også forsætte med et ugelangt kursus evt. en kombination af basis og advanced kursus. Der er også muligheden at kombinere de ulige variationer. Jeg håber på en god diskussion under den separate punkt senere.

Bestyrelsen overvejer også et skandinavisk sikkerhedskursus i 2011-12, måske i foråret 2012. Frank Schellock er kontaktet og er interesseret. Nordisk interesse findes, specielt fra svensk side. Tanken er at organisere et møde som kan trække deltagere fra mindst Danmark, Norge og Sverige. Et arrangement af eksempelvis 1-2 dages varighed skønnes passende for at DSMMR fingeraftryk skal være tydeligt, og for at få tilstrækkeligt med deltagere.

I MR-centret, Århus Universitetshospital, Skejby, har læger og radiografer etableret en case-database, EncyclopediaMagnetica,som aktuelt indeholder over 500 eksempler. Den annonceres via DSMMR hjemmesiden og kan anbefales.

Det kan for øvrigt også selve hjemmesiden som vi håber især medlemmerne kan få gavn af. Der har været kortvarige tekniske problemer i relation til tilmelding men disse formodes løste nu. Det er vigtig at I medlemmer melder tilbage hvordan I vil have jeres hjemmeside og alle forslag er velkomne.

I øvrigt har DSMMR begyndt at figurere i Dagens Medicin som begynder at efterspørge vores mening i forskellige spørgsmål, for eksempel vedrørende den varierende produktion per skanner i offentlig og privat regi, og i spørgsmålet om hvorvidt kiropraktorer er lige så gode diagnostikere som radiologer til den halve pris.

I det første spørgsmål lagdes der i svaret vægt på at det er personalets antal som er den begrænsende faktor for produktionen i en MR-skanner. I det senere spørgsmål lagdes der i svaret vægt på at diagnostisk kvalitet kræver dybere uddannelse i sygdomslære og længere træning i radiologi.

Vores revisorer har godkendt regnskabet for 2010. Vi takker disse for godt arbejde dette år og alle tidligere år. De har nu meddelt at de vil fratræde sine positioner og vi takker og ønsker dem lykke til med andre ting.

Men denne gang havde de spørgsmål omkring betaling af overhead ved kursus arrangement og dens eventuelle korrekthed. Bestyrelsen har derfor preliminært kontaktet et revisionsfirma for at udrede de eksakte forhold fremadrettet.

Sidst men ikke mindst takker den resterende bestyrelse Lise Gammelgaard og Helle Juhl Simonsen for deres hamrende gode indsatser i bestyrelsen i de forgangne år. I har løftet både byrder og humør under de forgangne år og været en meget stor gevinst i bestyrelsearbejdet.