Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning
3. Godkendelse af nye medlemmer
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Fastlæggelse af kontingenter
6. Valg af to revisorer
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – David Alberg Peters og Bente Sonne
Møller. De genopstiller ikke.
8. Eventuelt

Referat

Ad 1) Dirigent; Helle Juhl Simonsen – generalforsamlingen er indkaldt rettidigt
Ad 2) Formandens beretning – Anders oplæser beretningen se nedenfor
Ad 3) Tre nye medlemmer er godkendt
Ad 4) Fastlæggelse af revideret regnskab – vi har brugt af egenkapitalen i
forbindelse med årsmødet i 2016. Indestående på 234.149,55 kr.
Ad 5) Fastlæggelse af kontingent – kontingentet bibeholdes
Ad 6) Valg af to revisorer;
Henrik Lundell og Bjørn Quistorff
Ad 7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer;
Esben Thade Pedersen og Helle
Juhl Simonsen er valgt
Ad 8) Eventuelt – forslag til selskabet
• kunne vi oprettet rejselegat til fx ISMRM Nordic meeting?
• vi skal reklamere mere for selskabet og være synlige også til andre
relevante møder – fx Dansk radiologisk selskabs årsmøde, ISMRM Nordic meeting
• kan vi evt. flytte vores generalforsamling til efteråret i stedet for forår

Formandens beretning

I det forgangne år har selskabet afholdt et veloversåtet 2 -dages møde i Vejle.
Som nænvt i nyhedsbrevet for november:

Bestyrelsen ønsker at takke deltagerne for et veloverstået efterårsmøde med et spændende fagligt program og et i vores øjne hyggeligt socialt samvær.
Der var blandt andet opdatering omkring MR-sikkerhed og det nye EU-direktiv, som vil betyde nødvendige opdateringer i arbejdsgange på MR-arbejdspladser.
Der var en livlig diskussion omkring de fremtidige aktiviteter i selskabet med mange gode input fra medlemmerne.
Der var stemning for afholdelse af et endags-forårsmøde med fagligt indhold i 2017, og bestyrelsen har aftalt det til d.29.3.2017 i Torvehallerne i Vejle som tidligere har været anvendt.
Der var flere, der mente, at selv om det er ønskværdigt med et todages-møde, bliver det for meget at anvende denne model allerede om et halvt år på baggrund af, at det er svært for mange potentielle deltagere at afsætte den nødvendige tid. Der er desuden et problem med at få fri og finansiering fra arbejdspladsen, men samtidig er der et stort ønske om snarlig aktivitet i selskabet i form af et forårsmøde om et halvt år.
Bestyrelsen vil – som på årsmødet – i denne forbindelse gøre opmærksom på at der bliver to ledige pladser i bestyrelsen efter næste generalformsamling i foråret. Bente og David stopper i bestyrelsen, og der bliver behov for en kasserer og endnu et medlem af bestyrelsen. Der vil desuden være behov for en ny formand efter foråret 2018, og her opfordres medlemmer, der ønsker denne post at melde sig – gerne i form af kandidatur allerede i 2017 til bestyrelsen.
Medlemmerne opfordres til at benytte den nye hjemmeside til at orientere sig om aktiviteter og give deres mening til kende om ønsker og input til selskabet.

I det forgangne år er der kommet 4 nye medlemmer af selskabet:
Lars Jensen, g Kim-Andreas Æbelø, Urszula Maria Ciochon,Pernille Engesgaard
som skal godkendes-
desuden er der på nuværende 188 medlemmer af selskabet.

Med ønske om et godt år fremover og på bestyrelsens vegne
Anders Christensen
Formand DSMMR