Referat DSMMR generalforsamling 30. marts 2016

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af formandens beretning, herunder godkendelse af nye medlemmer.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingenter.
 5. Valg af 2 revisorer.
 6. DSMMR efterårsmøde (Kellers Park, Vejle 7. og 8. oktober 2016).
 7. Basis MR kursus samt avancerede kurser.
 8. Valg af to ordinære bestyrelsesmedlemmer.
 9. På valg er: Hartwig Siebner (forskningsleder – DRCMR, professor i funktionelMRI – KU) og Dora Zeidler (radiograf – Aarhus Universitetshospital). Beggeønsker genvalg.
 10. Eventuelt.

Deltagere; Karam Sidaros, Kenneth Pedersen, Helle Simonsen, Lars Hansson, Bente Sonne Møller, Hartwig Siebner, Anders Christensen, David Alberg Peters, Dora Zeidler

 1. Dirigent; Anders
 2. Forelæggelse af formandens beretning – kommentarer?
  • Er der noget vedrørende MR direktivet fra Arbejdstilsynet?
  • Hvad er planerne for web og selskabets hjemmeside?
  • Der er brug for oprydning på hjemmesiden.
  • Der blev tidligere udsendt nyhedsbreve to gange årligt.
  • Er det stadig aktuelt med nyhedsbreve? Bestyrelsen vil genoptage dette.
  • Der er planer om, at der på efterårsmødet bliver diskuteret, hvad og hvordan selskabet skal udvikle sig. Vi overvejer, at skifte over til Linked-in eller Facebook.
  • Ny proces for godkendelse af nye medlemmer diskuteres i bestyrelsen.
 3. Årsmødet 2015 sammen med ISMRM Nordic Chapter gav et overskud på 32.355,88 kr. Der var 70 deltagere til mødet.
  DSMMR regnskab 2015
 4. Kontingentet fastholdes i 2016
 5. Revisorer er genvalgt – Henrik Lundell og John Hansen
 6. Efterårsmødet 2016; de fire MR producenter spørges om sponsorater, kvantitativ MR kunne være et tema til efterårsmødet
 7. MR kursus – der var et basiskursus 2014 med 39 tilmeldte. Vi havde regnet med flere deltagere. Der er efterhånden mange, der udbyder MR kurser.
  Det er væsentligt, at hvis vi skal have kurser i selskabet, så skal de være med kontinuerlig frekvens. Kunne selskabet lave et samarbejde med Region Midt om at udbyde et fælles basis MR kursus? Vi kunne satse på et MR basis kursus i 2017 på Sjælland. Kurser i mere avancerede MR metoder kunne være af en dags varighed. Det er flere som oplever, at det er vanskeligt at få fri og midler til at kunne komme på kurser. Derfor vil vi satse på én-dags kurser. Hvordan får vi adgang til adresser på alle MR afdelinger? Det arbejder bestyrelsen videre med.
 1. De er genvalgt.
 2. Eventuelt – EU arbejdsmiljø direktiv med MR undtagelsen – den nationale fase har stået på – EU direktivet skal implementeres senest 1. Juli 2016. Emnet tages op på efterårsmødet 2016. Anders tager kontakt til Arbejdstilsynet, og hører dem, hvor langt processen er med direktivet.

Formandens beretning 2015

Det forgangne år i selskabet indledtes med et vellykket fælles nationalt og Nordisk møde over to dage i Glostrup.

Jeg vil gerne endnu en gang rette tak til dem, der ydede et stort stykke arbejde for, at det kunne afholde på succesfuld vis både fagligt, socialt og økonomisk.

I år har vi fra bestyrelsens side valgt at flytte vores nationale møde til efteråret på baggrund af forskellige faktorer herunder et større forberedelsesarbejde

for at kunne gentage et to-dages møde, hvad der for 2 år siden var tilbagemeldinger om fra medlemmernes side var ønskværdigt. Der er idag et selvstændigt punkt, hvor

der er mulighed for debat om det kommende efterårsmøde og dermed mulighed for medlemmerne til at give input angående udformning, fagligt indhold m.v.

Vi ahr istedet valgt en kortere generalforsamling her i foråret, hvor der til gengæld vil være mulighed for at besøge den nyligt indviede nationale

7-T scanner på Hvidovre.

Der har gennem året været en del diskussion i bestyrelsen om behov og udformning for fremtidige MR- kurser arrangeret i samarbejde eller af selskabet.

Der har således været spørgmsål om, hvorvidt der fortsat er behov for et basalt MR kursus, som det der blev afholdt på Bispebjerg i 2014, eller om der er så mange eksisterende

tilbud flere steder i landet, at tiden er løbet fra denne form. Der har desuden været tvivl om længde og opdeling af specialkurser og på baggrund af ovenstående ønsker bestyrelsen at

høre medlemmernes holdning til behov og udformning af disse kurser. På baggrund heraf er der afsat tid til dette punkt på dagens program.

Der har været taget initiativ fra bestyrelsens side til en ny og mere tilgængelig udformning af hjemmesiden, og arbejdet med dette pågår og burde kunne ses i det nye år.

Der har ikke været større nyheder fra det Europæiske samarbejde eller LVS i det forløbne år.

Der er ikke i det forgangne år sket større ændringer i medlemstal eller vedrørende selskabets økonomi. Vi er fortsat i en situation, hvor der kan afholdes møder m.v. i

skabets regi uden økonomisk usikkerhed eller nødvendige kontigentsforhøjelser. Vi har fra bestyrelsens side indført en praksis så at tilmeldingsrabatter til møder

gælder fra indmeldelsesdatoen og ikke fra datoen, hvor man endeligt godkendes som medlem på generalforsamlingen. Dette er gjort på baggrund af at mange nye medlemmer melder sig

ind før større begivenheder som landsmøde m.v.

Selskabet har på nuværende 208 medlemmer.

Med ønske om et godt kommende år for selskabets medlemmer ønsker jeg at sige tak for det forgangne år og ser frem til det næste

M.v.h og på bestyrelsens vegne

Anders Christensen Formand DSMMR