DSMMR’s generalforsamling 4. april 2014 

Dagsorden

 1.Valg af dirigent.

 2.Forelæggelse af formandens beretning, herunder godkendelse af nye medlemmer.

 3.Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 4.Valg af 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: David Alberg Peters (fysiker) og Bente Sonne Møller (radiograf). Begge ønsker genvalg.

 5.Valg af 2 revisorer. 1 ønsker ikke genvalg.

 6.Basis MR kursus samt avancerede kurser – er der interesse for at afholde disse?

 7.Eventuelt.

 

Referat;

  1. Valg af dirigent – Lars Hanson
  2. Formandens beretning – Formand Anders Christensen afholder sin beretning – der er positiv stemning på generalforsamlingen for at der afholdes 1-2 dages kurser i MR indenfor specialområder – fx MR neuroaksen, MR columna (fokus på neurodegenerative lidelser). Der er ingen kommentarer til formandens beretning, og den er derfor godkendt.
  3. Fremlæggelse af regnskab af kassere David Alberg Peters – saldo 31.12.12 183.141,39 kr. og pr. 31.12.13 193.446,39 kr. Kontingenternes størrelser fastholdes.
  4. Valg af 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer; David Alberg Peters og Bente Sonne Møller er genvalgt
  5. Valg af 2 revisorer; de nuværende ønsker ikke genvalg – John Hansen, Silkeborg og Henrik Lundell, Hvidovre er valgt som revisorer.
  6. Basiskursus og avancerede kurser;Basiskurset tænkes afholdt hvert andet år, for ikke at konkurrerer med de øvrige kurser, der allerede afholdes.Glostrup er interesseret i at afholde et kursus i MR af columna, Aarhus vil gerne arrangere et kursus i neuroaksen. Andre som er interesseret i at afholde et specialkursus, må meget gerne kontakte bestyrelsen.
  7. Eventuelt – der er ikke noget til dette punkt

Formandens årsberetning 2012-2013, DSMMR.

Jeg har den fornøjelse at holde min anden beretning som formand for selskabet og min første, hvor jeg har siddet som formand et helt år.

Bestyrelsen fik ved sidste år to nye medlemmer – Professor Hartwig Siebner fra Hvidovres MR-afsnit og Forskningsradiograf Dora Grauballe Ziedler fra Århus. Disse medlemmer har ligesom resten af bestyrelsen

arbejdet med de udfordringer, som blev forelagt på seneste generalforsamling- primært omkring en

udvikling af den eksisterende kursusrække, som selskabet forestår og en ny udformning af forårsmødet.

Det har været et relativt travlt år for bestyrelsen.

Selskabet:

Selskabet har fortsat en sund økonomi med en fornuftig kapital og et regnskab, som tillader eventuelle tab på afholdte kurser.

Der har været en del nye ansøgninger om medlemskab og disse har bestyrelsen valgt at give medlemsfordelene omkring billigere tilmelding til årsmødet på forventet efterbevilling af generalforsamlingen.

De nye medlemmer er:

Rajesh Seth

Lise Bro

Michael Geneser

Alexander Nygård

Karina Segers

Ulrich Lindberg

Bettina Brøndum

Liam Kieu Ha

Heidi Huus Rasmussen

Birthe Thastum

Der er ikke længere nogen tilbageværende restancer omkring kontingent.

Kurser:

Selskabet har i Januar afholdt basiskursus på Bispebjerg sygehus. Kurset havde omkring 40 tilmeldinger

plus deltagelse fra flere undervisere fra hele lander. Kurset bestod af to dage omkring MR- teknik under kursusledelse af Lars Hanson og 3 dages klinisk kursusdel under kursusledelse af undertegnede. Bestyrelsen opfatter kurset som en succes, idet der har været yderst positiv evaluering fra deltagere og undervisere. Desuden har der været et  ukomplicerede afvikling af sessionerne.

Økonomien har vist sig jfr foreløbigt at balancere.

Kurset foreslås afholdt igen indenfor de næste to år i relativt uændret form, og bestyrelsen anslår behovet for pladser til mellem 40-50 på basis af tidligere erfaringer. Dette vil økonomisk kunne hvile i sig selv ved relativt uændret kursusgebyr.

Der er tiltag på vej omkring afholdelse af special-kurser indenfor MR-søjleområder som vil omfatte muskuloskeletal, neurologisk,  vaskulær incl cor,  abdominal, ryg samt børn. Disse kurser ønskes afhold en gang hvert andet eller tredje år på skift rundt i landet efter aftale med de afdelinger, som ønsker at forestå disse kurser.

Der foreslås afholdt blandt andet Neurologisk samt rygkursus i indeværende år og foreløbige kandidater er Bispebjerg, Glostrup og Århus- andre kandidater er nødvendige og må meget gerne melde sig til disse og øvrige kurser for at en treårig turnus kan indføres og opretholdes.

Der arbejdes således på at opbygge et sådant netværk af potentielle afdelinger og kursusledelser, der vil gøre det mindre sårbart overfor aflysninger som har været tilfælde en del gange før.

 

Samarbejde i LVS:

Her har vi nu 2 pladser i repræsentantskabet da Hartwig Siebner også deltager.

Der har ikke været væsentlige nye tiltag i det indeværende år som har indflydelse på MR-området/befinder sig indenfor selskabets interesseområdet.

Det Europæiske samarbejde

Der er nyt omkring et planlagt EU-direktiv der vedrører begrænsning af arbejdsbetinget ophold i magnetfelter herunder betjening af MR-scannere – et direktiv som nu endeligt er vedtaget at blive gennemført med undtagelser, som tager højde for både forskning, og almindelig daglig omgang og betjening af MR-scannere i sundhedssektoren. Her har Lars Hanson de senere år været aktiv, og ydet en væsentlig indsats for opnåelse af dette betydende positive resultat af en lang debat.

 

Forårsmøde

Den nye 2-dages struktur af forårsmødet afprøves netop nu, og vi håber fra bestyrelsens side, at det vil blive positivt modtaget både, hvad angår det udvidede program inklusive foredragssession samt muligheden for mere socialt samvær mellem medlemmerne.

En tak til de tre firmasponsorer for deres velvillighed, og vi håber fra bestyrelsens side  at deltagerne oplever, at det tilfører årsmødet nogle nye interessante input.

Desuden giver dette mulighed for at udlove en foredragspris på 5000 kr samt 3 rejselegater på ligeledes op til 5000 kr hver. Disse legater skal hjælpe yngre kollegers kongresdeltagelse og forudsætter indsendelse af relevant abstrakt inden for MR-området. Disse legater ønsker bestyrelsen at gøre permanente til udlodning årligt. Ansøgning inklusive abstrakts vil blive vurderet af bestyrelsen.

Det er vores håb at næste årsmøde vil modtage mange spændende abstrakts således at der vil kunne afholdes en postersession udover foredragssessionen.

Lad mig byde velkommen til vores nye medlemmer, og desuden vil jeg afslutte med at sige tak for det gamle års samarbejde i bestyrelsen og jeg ser frem til fortsat godt samarbejde i det kommende år.

Anders Christensen